Lipiec miesiącem modlitwy do Naj­droż­szej Krwi Chrystusa

Kyrie, elej­son. Chry­ste, elej­son. Kyrie, elejson.
Chry­ste, usłysz nas. Chry­ste, wysłu­chaj nas.
Ojcze z nie­ba, Boże, zmi­łuj się nad nami.
Synu, Odku­pi­cielu świa­ta, Boże, zmi­łuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmi­łuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmi­łuj się nad nami.

Krwi Chry­stusa, Jed­no­ro­dzo­nego Syna Ojca Przed­wiecz­nego, wybaw nas.
Krwi Chry­stusa, wcie­lo­nego Słowa Bożego,
Krwi Chry­stusa, nowe­go i wiecz­nego Przymierza,
Krwi Chry­stusa, przy kona­niu w Ogrójcu spły­wa­jąca na ziemię,
Krwi Chry­stusa, try­ska­jąca przy biczowaniu,
Krwi Chry­stusa, bro­cząca spod cier­nio­wej korony,
Krwi Chry­stusa, prze­lana na krzyżu,
Krwi Chry­stusa, zapła­to nasze­go zbawienia,
Krwi Chry­stusa, bez któ­rej nie ma przebaczenia,
Krwi Chry­stusa, któ­ra poisz i oczysz­czasz dusze w Eucharystii,
Krwi Chry­stusa, zdro­ju miłosierdzia,
Krwi Chry­stusa, zwy­cię­ża­jąca złe duchy,
Krwi Chry­stusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chry­stusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chry­stusa, rodzą­ca Dziewice,
Krwi Chry­stusa, osto­jo zagrożonych,
Krwi Chry­stusa, ochło­do pracujących,
Krwi Chry­stusa, pocie­cho płaczących,
Krwi Chry­stusa, nadzie­jo pokutujących,
Krwi Chry­stusa, otu­cho umierających,
Krwi Chry­stusa, poko­ju i sło­dy­czy serc naszych,
Krwi Chry­stusa, zadat­ku życia wiecznego,
Krwi Chry­stusa, wyba­wie­nie dusz z otchła­ni czyśćcowej,
Krwi Chry­stusa, wszel­kiej chwa­ły i czci najgodniejsza,
Baranku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta, prze­puść nam, Panie.
Baranku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta, wysłu­chaj nas, Panie.
Baranku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta, zmi­łuj się nad nami.

K. Odku­pi­łeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczy­ni­łeś nas kró­le­stwem Boga naszego.

Módlmy się. Wszech­mo­gący, wiecz­ny Boże, Ty Jed­no­ro­dzo­nego Syna swe­go usta­no­wi­łeś Odku­pi­cie­lem świa­ta i Krwią Jego dałeś się prze­bła­gać, † daj nam, pro­simy, god­nie czcić zapła­tę nasze­go zbawie­nia i dzię­ki niej dozna­wać obro­ny od zła docze­snego na zie­mi, * aby­śmy wie­ku­istym szczę­ściem rado­wali się w nie­bie. Przez Chry­stusa, Pana nasze­go. Amen.